Dificultats d’aprenentatge

 

Avaluació de dificultats d’aprenentatge

 

test

Què inclou l’avaluació de les dificultats d’aprenentatge?

L’avaluació de les dificultats d’aprenentatge, a més de comprendre proves específiques per conèixer les capacitats intel·lectuals de la persona, inclou l’anàlisi dels punts forts o les capacitats sobre les que es treballarà per ajudar a compensar les dificultats d’aprenentatge. Aquesta avaluació no es limita a l’obtenció d’un coeficient d’intel·ligència sinó que procura conèixer els processos de pensament subjacents i sobre els quals es treballarà amb la finalitat de desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre.aprendre3
Intervenció en dificultats d’aprenentatge

La intervenció en dificultats d’aprenentatge rau en el plantejament d’objectius específics relatius a les dificultats que presenti l’alumne, com per exemple: en la lectoescriptura, la comprensió de textos, el raonament matemàtic, en la síntesi i elaboració de marcs conceptuals, en la planificació i organització de l’estudi, etc.; i que haurà d’aconseguir amb l’ajuda del professional adient i fent servir recursos pedagògics com jocs, material didàctic, programes informàtics, etc.


Suport escolar

suport
El suport escolar es refereix a l’ajuda que rep l’alumne en la comprensió i resolució de les tasques escolars. El docent intervé com a mediador en el procès d’aprenentatge de l’alumne, de manera tal que pot adequar i manipular l’objecte de coneixement per adaptar-lo a l’etapa en la que s’hi troba l’alumne. Aquest suport va dirigit a alumnes de primària, secundària i adults que estiguin estudiant per obtenir la titulació de l’ESO.


Coordinació amb altres professionals i institucions

La coordinació amb altres professionals i institucions constitueix un espai d’intercanvi i reflexió per acordar formes d’intervenció que afavoreixin un tractament congruent entre tots els professionals implicats. Aquest servei s’ofereix a les famílies que ho desitgin.